Metodologia de selecție a operatorilor locali

Descarcă documentul în format .doc

Descarcă documentul în format .pdf

1. Context

 

Asociația Comunelor din România (www.acor.ro) și partenerii săi, Centrul Rural European de Studii și Cooperare (www.cresc.eu), Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (www.fdsc.ro), ABN Impresa Sociale, LERICA Italia – Agenție de Formare și Consultanță, ARIS Italia – Societate Cooperativă de Formare și Cercetare anunță semnarea contractului de finanțare cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/S/57486, în vederea implementării proiectului „Stimularea ocupării active, a dezvoltării antreprenoriale și a economiei nonagricole durabile prin formarea și implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, iar perioada de desfășurare a proiectului este de 36 de luni, începând cu data de 1 decembrie 2010.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea abilităților antreprenoriale și de management de proiect ale persoanelor din zonele rurale, atât prin formare profesională cât și prin crearea unei rețele de facilitatori în principalele regiuni ale țării care să asiste direct și adaptat dezvoltarea potențialului antreprenorial de la nivel rural, oferind suport și acces la consultanță de specialitate actualilor și viitorilor mici întreprinzători de la sate.

Pe parcursul proiectului dorim să creăm o rețea de 31 de birouri de informare/ orientare în fiecare din județele regiunilor Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, implicate în proiect. Aceste birouri vor fi operate de către 31 de operaori teritoriali pregătiți în cadrul proiectului pentru a desfășura activități de informare și consultare.

 

 

2. Obiectivul

 

Această metodologie a fost elaborată în vederea selectării celor 31 de operatori locali care vor fi angajați în cadrul birourilor de informare/orientare prevăzute în proiectul „Stimularea ocupării active, a dezvoltării antreprenoriale şi a economiei nonagricole durabile prin formarea si implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale”. Centrele de orientare/informare din fiecare județ (31) din regiunile cuprinse în proiect, coordonate de operatori formați în proiect (31), vor asigura asistență și consiliere iniţiațivelor locale de dezvoltare antreprenorială.

În vederea alegerii acestora, se vor organiza mai multe etape de selecție, după cum urmează în cadrul prezentei proceduri.

 

3. Etapele procedurale

 

Activitățile necesare aplicării prezentei metodologii se vor derula conform graficului din Anexa 1.

Etapele procedurale de parcurs sunt următoarele:

  1. Pregătirea și postarea anunțului de selecție;
  2. Selectarea celor 100 de cursanți pentru primul modul de instruire;
  3. Evaluarea și selecționarea celor 75 de participanți la celelalte module de instruire și la vizita de studii în Italia (procedura pentru această evaluare și selecție va fi detaliată până la începerea primei serii de instruiri);
  4. Evaluarea și selecționarea celor 31 de operatori locali (la nivel de județ) (procedura pentru această evaluare și selecție va fi detaliată până la începerea celei de-a doua serii de instruiri).

 

3.1. Pregătirea și postarea anunțului de selecție

 

Anunțul de selecție - Anexa 2, urmează să aducă la cunoștință potențialilor doritori informații despre proiect, despre rolul lor în proiect, avantajele rezultate prin participarea lor la cursurile proiectului și procedurile de urmat pentru înscriere. Acestea asigură toate informațiile necesare unor potențiali candidați pentru a decide în cunoștință de cauză dacă doresc să se înscrie pentru selecție și pentru a-și pregăti corespunzător documentele de candidatură (conform graficului prezentat în Anexa 1).

Anunțul de selecție a fost promovat în cadrul conferinței de presă naționale din luna aprilie 2011 și a fost postat pe www.acor.ro și pe ste-ul proiectului, www.comunepro.ro.

Această etapă preliminară a fost desfășurată în perioada aprilie-mai 2011.

 

3.2. Selectarea celor 100 de cursanți pentru primul modul de instruire

 

3.2.1. Depunerea aplicațiilor

În această etapă se primesc înscrieri pe baza documentelor următoare: Curriculum Vitae, Scrisoarea de exprimare a interesului (Anexa 4), Declarația de eligibilitate (Anexa 6) şi Declarația de angajament (Anexa 7).

Aceste documente trebuie să fie trimise completate de către candidaţi până la data de 15 octombrie 2011, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

3.2.2. Pre-selecția cursanților

Comisia de selecție (componența comisiei de selecție este prezentată în Anexa 5) va evalua candidații din punct de vedere al eligibilității, în funcție de următoarele criterii:

-       apartenența la categoria șomeri din mediul rural;

-       absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență (sau echivalent);

-       domiciliul în mediul rural.

 

Aceasta etapă se va desfăşura in perioada 17.10.2011 – 19.10.2011.

3.2.3. Interviul telefonic

 

În această etapă candidații identificați vor fi contactați telefonic de comisia de selecție pentru a li se lua un interviu, conform schemei de interviu - Anexa 8. Comisia de selecție va analiza toate răspunsurile date de candidați la întrebările din schema de interviu.

Prin interviu, comisia de selecție va urmări obținerea de informații suplimentare despre candidații trecuți de primele două etape, în ceea ce privește :

-       aptitudinile antreprenoriale;

-       cunoștințele de operare pe calculator (Microsoft Word, Excel și Internet);

-       interesul pentru domeniul proiectului;

-       abilitățile de organizare, comunicare, învățare, muncă în echipă.

În urma interviurilor, Comisia va elabora o listă cu 100 de candidați admiși și 10 rezerve.

Candidații admiși, precum și cei aflați pe lista de rezerve, vor fi contactați de comisia de selecție (telefonic și prin poștă electronică), pentru a li se solicita transmiterea la sediul A.Co.R. a documentelor de conformitate.

Toate documentele transmise în copie, vor fi certificate CONFORM CU ORIGINALUL de către fiecare candidat, datate și semnate.

Identificarea oricărei discrepanțe de conținut între informațiile furnizate în Curriculum Vitae și documentele de conformitate transmise, duce automat la respingerea candidaturii.

Documentele vor fi transmise scanate, în format PDF, pe adresa de poștă electronică This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. şi la sediul proiectului din Bd. Gral Gheorghe Magheru, nr. 28 – 30, et. 5, Bucureşti, Sector 1.

 

Această etapă se va desfășura în perioada 20.10.2011 – 26.10.2011.

 

3.2.4. Verificarea documentelor de conformitate

 

În această etapă comisia de selecție va verifica toate documentele de conformitate transmise de candidații selectați.

Se va asigura respectarea criteriilor obligatorii de eligibilitate menționate la Secțiunea 3.2.1. şi a celor de departajare, prin coroborarea conținutului CV-ului cu următoarele acte :

-       copie după diploma ce atestă studiile superioare;

-       declarație de eligibilitate, prin care se atestă apartenența la grupul țintă definit mai sus ca eligibil - Anexa 6 din prezenta Metodologie;

-       copie după CI / BI în vigoare;

-       declarație de angajament - Anexa 7.

-       schema de interviu – Anexa 8.

 

Aceasta etapă se va desfășura în perioada 27.10.2011-29.11.2011.

 

3.2.5. Selecția celor 100 de participanți la primul modul de instruire

 

Se face de către comisia de selecție, pe baza dosarului de candidatură și a rezultatelor obținute de fiecare candidat în etapele anterioare de selecție.

 

La selecția candidaților se va respecta principiul egalității de șanse (sex, naționalitate, religie, etc.).

 

Aceasta etapă se va desfăşura în perioada 01.11.2011-04.11.2011.

 

După selecția finală, lista candidaților admiși pentru primul modul de instruire va fi publicată pe www.acor.ro și pe site-ul proiectului, www.comunepro.ro, până la data de 09 noiembrie 2011. Candidații selectați vor fi contactați telefonic pentru a li se comunica detaliile organizatorice – programarea cursurilor, locul de desfăşurare al acestora, etc.

 

                       

Aprobat,

 

Manager proiect         

                      Marius GUBERNAT

 
Free business joomla templates